INVERSIÓN EN PROXECTOS 2019
en millóns de euros
Inversión social en proxectos propios e financiamento a outras institucións
95,5
Área educativa
12,7
Área social
82,7
Gastos de estrutura
0,2
Total
95,6
Investimento por áreas 0% 25% 50% 75% 100%
Área educativa
Área social
Área educativa

A través dos proxectos de xestión propia da Fundación Amancio Ortega, as actividades están dirixidas a máis de dez mil usuarios directos:

 • Programa de Bolsas en USA e en Canadá
 • Programa Inspiratics para a Innovación Educativa
 • Máster MPXA
Área social

As accións da Fundación Amancio Ortega na área social se executan a través de proxectos de colaboración con outras entidades de referencia na atención social (institucións públicas e privadas).

A través desta colaboración, as accións da Fundación Amancio Ortega benefician a preto de cincocentos mil usuarios directos das diferentes institucións:

 • Centros de Atención Integral a Persoas Maiores
 • Equipamento Oncolóxico para o Sistema Público de Saúde de España
 • Escolas Infantís de Galicia
 • Centros de día, residenciais e asistenciais
 • Axuda social
INVERSIÓN SOCIAL EXECUTADA E COMPROMETIDA
en millóns de euros
Executada
2015-2019
Comprometida
2020-2024
Inversión social en proxectos propios e financiamento a outras institucións 245,0 372,9
Área educativa 51,5 55,1
Área social 193,4 317,8
Gastos de estrutura 1,0 1,1
Total 245,9 374,0
Investimento social por áreas (en millóns de euros) 0 50 100 150 200 250 300 350
Área educativa (2015-2019)
Área educativa (2020-2024)
Área social (2015-2019)
Área social (2020-2024)
INGRESOS DA FUNDACIÓN
en millóns de euros
2019
2015-2019
Achegas do fundador 95,6 250,7
Ingresos financeiros 0,0 1,0
Tipo de ingreso 0% 25% 50% 75% 100%
Achegas do fundador (2019)
Ingresos financeiros (2019)
Achegas do fundador (2015-2019)
Ingresos financeiros (2015-2019)
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
INFORMACIÓN SOBRE NATUREZA
E NIVEL DE RISCO

Con data 12 de xuño de 2012 o Padroado da Fundación aprobou a modificación do Código de Conduta dos investimentos financeiros da Fundación, vixente desde 30 de xuño de 2004. Dito código rexe os criterios de investimento e os límites máximos permitidos nos investimentos, así como o tipo de produtos e divisas permitidos nos citados investimentos.

A xestión dos riscos financeiros da Fundación está centralizada nun membro do Padroado responsable dos investimentos financeiras da Fundación. Dito responsable é designado por un período de tres anos e entre as súas responsabilidades encóntranse a supervisión e selección dos investimentos así como do bo cumprimento do Código de Conduta.

Con carácter xeral a Fundación mantén a súa tesouraría e activos líquidos equivalentes, así como investimentos financeiros a longo e curto prazo en entidades financeiras de elevado nivel crediticio.

O Código de Conduta establece limitacións en canto á cualificación do risco crediticio, limitando os investimentos a aqueles con emisores pertencentes a países da O.C.D.E. e cunha cualificación de risco de crédito nunca inferior a BBB- o Baa3, agás emisións do Estado español, que poderán ser contratadas en todo caso.

Co fin de asegurar a liquidez e poder atender todos os compromisos de pagamento que se derivan da súa actividade, a Fundación mantén en todo momento un coeficiente de liquidez, en contas correntes ou depósitos á vista, por un importe equivalente ao 0,5% do total dos investimentos financeiros.

O Código de Conduta establece que todos os produtos financeiros contratados pola Fundación estarán denominados en euros.

TIPOLOXÍA DE ACTIVOS
E INGRESOS OBTIDOS

Os ingresos obtidos con orixe nos instrumentos financeiros propiedade da Fundación, de entre os cales destacan especialmente as imposicións a prazo fixo, xeran menos dun 10% do total dos ingresos.

Peso relativo por tipoloxía de activo financeiro

Exercicio
2019
Exercicio
2018
TESORERÍA
IMPOSICIÓNS A PRAZO FIXO
RENTA FIXA
BASES DE PRESENTACIÓN

A metodoloxía empregada por parte da Fundación Amancio Ortega para presentar a información sobre as súas actividades asegura que os datos presentados son veraces e mostran unha información actualizada e completa. Dita metodoloxía está baseada nos seguintes principios básicos:

 • Contidos accesibles e visuais.
 • Información actualizada e íntegra.
 • Contido presentado atendendo á súa relevancia.
 • Información veraz.

Dita información, é elaborada de acordo co marco normativo de información financeira aplicable á Fundación Amancio Ortega, o cal se establece en:

 • O Código de Comercio e a restante lexislación mercantil.
 • O Plan Xeral de Contabilidade e, en particular, as Normas de Adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás Entidades Sen Fins Lucrativos e o Modelo de Plan de Actuación destas Entidades.
 • Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego e desenvolvemento normativo contido no Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, así como, en determinados preceptos, Lei 50/2002, de 26 de decembro, de Fundacións, desenvolvida polo Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro, polo que se aproba el Regulamento de fundacións de competencia estatal.
 • Resto da normativa contable e fiscal española que resulte de aplicación.