INVERSIÓN EN PROXECTOS 2021
en millóns de euros
Inversión social en proxectos propios e financiamento a outras institucións
70,6
Área educativa
3,86
Área social
21,5
Área saúde
45,1
Gastos de estrutura
0,3
Total
70,6
Investimento por áreas 0% 25% 50% 75% 100%
Área educativa
Área social
Área saúde
Área educativa

A actuación máis relevante desenvolvida pola Fundación no ámbito da educación é o Programa de Bolsas, a través do cal estudantes españois de bacharelato cursan un ano académico en centros educativos dos Estados Unidos e Canadá, convivindo con familias locais.

Área social

A Fundación colabora con administracións públicas e entidades do terceiro sector para reforzar infraestruturas e servizos de benestar social. O principal programa en curso permitirá a posta en marcha de sete Centros de Atención Integral a Persoas Maiores en Galicia. A súa construción, equipamento e doazón á rede pública traducirase na creación de 900 novas prazas residenciais de alta calidade.

Área saúde

Desde 2015, a Fundación colabora co sistema nacional público de saúde na modernización do equipamento tecnolóxico para a detección e o tratamento radioterapéutico do cancro, o que se traduciu na incorporación de 450 novos equipos en hospitais públicos de toda España.

En outubro de 2021, a Fundación Amancio Ortega asinou un Convenio co Ministerio de Sanidade e con varias comunidades autónomas para a incorporación de equipos de radioterapia de protóns no sistema público de saúde.

INVERSIÓN SOCIAL EXECUTADA E COMPROMETIDA
en millóns de euros
Executada
2017-2021
Comprometida
2022-2026
Inversión social en proxectos propios e financiamento a outras institucións 423,0 448,4
Área educativa 46,5 38,3
Área social 65,1 98
Área saúde 310,3 311
Gastos de estrutura 1,1 1,1
Total 424,1 449,5

A cifra de investimento comprometida para o período 2021-2025 inclúe o acordo de doazón de 280 millóns de euros incluído no Acordo para a Implantación da Protonterapia no Sistema Nacional de Saúde

Investimento social por áreas 0 25% 50% 75% 100%
Área educativa (2017-2021)
Área educativa (2022-2026)
Área social (2017-2021)
Área social (2022-2026)
Área saúde (2017-2021)
Área saúde (2022-2026)
INGRESOS DA FUNDACIÓN
en millóns de euros
2021
2017-2021
Achegas do fundador 69,7 427,6
Ingresos financeiros 0,9 1,1
Tipo de ingreso 0% 25% 50% 75% 100%
Achegas do fundador (2021)
Ingresos financeiros (2021)
Achegas do fundador (2017-2021)
Ingresos financeiros (2017-2021)
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
INFORMACIÓN SOBRE NATUREZA
E NIVEL DE RISCO

Con data 12 de xuño de 2012 o Padroado da Fundación aprobou a modificación do Código de Conduta dos investimentos financeiros da Fundación, vixente desde 30 de xuño de 2004. Dito código rexe os criterios de investimento e os límites máximos permitidos nos investimentos, así como o tipo de produtos e divisas permitidos nos citados investimentos.

A xestión dos riscos financeiros da Fundación está centralizada nun membro do Padroado responsable dos investimentos financeiras da Fundación. Dito responsable é designado por un período de tres anos e entre as súas responsabilidades encóntranse a supervisión e selección dos investimentos así como do bo cumprimento do Código de Conduta.

Con carácter xeral a Fundación mantén a súa tesouraría e activos líquidos equivalentes, así como investimentos financeiros a longo e curto prazo en entidades financeiras de elevado nivel crediticio.

O Código de Conduta establece limitacións en canto á cualificación do risco crediticio, limitando os investimentos a aqueles con emisores pertencentes a países da O.C.D.E. e cunha cualificación de risco de crédito nunca inferior a BBB- o Baa3, agás emisións do Estado español, que poderán ser contratadas en todo caso.

Co fin de asegurar a liquidez e poder atender todos os compromisos de pagamento que se derivan da súa actividade, a Fundación mantén en todo momento un coeficiente de liquidez, en contas correntes ou depósitos á vista, por un importe equivalente ao 0,5% do total dos investimentos financeiros.

O Código de Conduta establece que todos os produtos financeiros contratados pola Fundación estarán denominados en euros.

TIPOLOXÍA DE ACTIVOS
E INGRESOS OBTIDOS

Os ingresos obtidos con orixe nos instrumentos financeiros propiedade da Fundación, de entre os cales destacan especialmente as imposicións a prazo fixo, xeran menos dun 10% do total dos ingresos.

Peso relativo por tipoloxía de activo financeiro

Exercicio
2021
TESORERÍA
IMPOSICIÓNS A PRAZO FIXO
Exercicio
2020
TESORERÍA
IMPOSICIÓNS A PRAZO FIXO
RENTA FIXA
BASES DE PRESENTACIÓN

A metodoloxía empregada por parte da Fundación Amancio Ortega para presentar a información sobre as súas actividades asegura que os datos presentados son veraces e mostran unha información actualizada e completa. Dita metodoloxía está baseada nos seguintes principios básicos:

  • Contidos accesibles e visuais.
  • Información actualizada e íntegra.
  • Contido presentado atendendo á súa relevancia.
  • Información veraz.

Dita información, é elaborada de acordo co marco normativo de información financeira aplicable á Fundación Amancio Ortega, o cal se establece en:

  • O Código de Comercio e a restante lexislación mercantil.
  • O Plan Xeral de Contabilidade e, en particular, as Normas de Adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás Entidades Sen Fins Lucrativos e o Modelo de Plan de Actuación destas Entidades.
  • Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego e desenvolvemento normativo contido no Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, así como, en determinados preceptos, Lei 50/2002, de 26 de decembro, de Fundacións, desenvolvida polo Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro, polo que se aproba el Regulamento de fundacións de competencia estatal.
  • Resto da normativa contable e fiscal española que resulte de aplicación.