Institución. Goberno e información económica

A Fundación en Cifras

Inversión en proxectos 2022
en millóns de euros
Inversión social en proxectos propios e financiamento a outras institucións
52,8
Área educativa
9,4
Área de benestar social
43,4
Gastos de estrutura
0,4
Total
53,2
Investimento por áreas 0% 25% 50% 75% 100%
Educación
Benestar social
Educación

A Fundación desenvolve proxectos propios co obxectivo de que os seus participantes crezan a nivel individual e enriquezan á sociedade. Actualmente, nesta área atópanse o Programa de Becas de Bacharelato, dirixidas a estudantes españois para cursar un ano académico en centros educativos dos Estados Unidos e Canadá, e o Máster en Produción Xornalística e Audiovisual, destinado a alumnos graduados e licenciados no ámbito da Comunicación e la Produción Audiovisual.

Benestar social

A Fundación, a través de convenios de financiación, colabora con entidades do terceiro sector e coas administracións públicas. O obxectivo desta área é reforzar as infraestruturas e servicios de benestar social dirixidos aos cidadáns. Dentro desta área, destaca a acción da Fundación para a execución de proxectos de infraestruturas sociosanitarias, como son o Plan Nacional de Protonterapia no sistema público de saúde de España, ou a rede de Centros de Atención Integral a Persoas Maiores en Galicia.

Inversión social executada e comprometida
en millóns de euros
Executada
2018-2022
Comprometida
2023-2027
Inversión social en proxectos propios e financiamento a outras institucións 437,7 487,8
Educación 43,5 52,3
Benestar social 394,2 435,5
Gastos de estrutura 1,3 0,8
Total 439 488,6

A cifra de inversión comprometida para o período 2023-2027 inclúe o acordo de doazón de 30 millóns de euros á Fundación Porque Viven para a construción dun Centro de Atención Integral de Coidados Paliativos Pediátricos e os convenios de colaboración asinados con Cruz Vermella Española (15 millóns de euros), Cáritas (15 millóns de euros) e a Federación Española de Bancos de Alimentos (10 millóns de euros).Dentro da área de benestar social, unha parte significativa da inversión executada e comprometida correspóndese con proxectos propios relacionados con infraestruturas sociosanitarias. A distribución desta inversión é a seguinte:

Executada
2018-2022
Comprometida
2023-2027
Infraestruturas sociosanitarias 359,7 386,3
Outros proxectos sociais 34,5 49,2
Investimento social por áreas 0 25% 50% 75% 100%
Educación (2018-2022)
Educación (2023-2027)
Benestar social (2018-2022)
Benestar social (2023-2027)
Ingresos da fundación
en millóns de euros
2022
2018-2022
Aportacións do fundador 53 443,6
Ingresos financeiros 0,2 1,2
Tipo de ingreso 0% 25% 50% 75% 100%
Aportacións do fundador (2022)
Ingresos financeiros (2022)
Aportacións do fundador (2018-2022)
Ingresos financeiros (2018-2022)
Instrumentos financeiros
Información sobre natureza e nivel de risco

Con data 12 de xuño de 2012 o Padroado da Fundación aprobou a modificación do Código de Conduta dos investimentos financeiros da Fundación, vixente desde 30 de xuño de 2004. Dito código rexe os criterios de investimento e os límites máximos permitidos nos investimentos, así como o tipo de produtos e divisas permitidos nos citados investimentos.

A xestión dos riscos financeiros da Fundación está centralizada nun membro do Padroado responsable dos investimentos financeiras da Fundación. Dito responsable é designado por un período de tres anos e entre as súas responsabilidades encóntranse a supervisión e selección dos investimentos así como do bo cumprimento do Código de Conduta.

Con carácter xeral a Fundación mantén a súa tesouraría e activos líquidos equivalentes, así como investimentos financeiros a longo e curto prazo en entidades financeiras de elevado nivel crediticio.

O Código de Conduta establece limitacións en canto á cualificación do risco crediticio, limitando os investimentos a aqueles con emisores pertencentes a países da O.C.D.E. e cunha cualificación de risco de crédito nunca inferior a BBB- o Baa3, agás emisións do Estado español, que poderán ser contratadas en todo caso.

Co fin de asegurar a liquidez e poder atender todos os compromisos de pagamento que se derivan da súa actividade, a Fundación mantén en todo momento un coeficiente de liquidez, en contas correntes ou depósitos á vista, por un importe equivalente ao 0,5% do total dos investimentos financeiros.

O Código de Conduta establece que todos os produtos financeiros contratados pola Fundación estarán denominados en euros.

Tipoloxía de activos e ingresos obtidos

Os ingresos obtidos con orixe nos instrumentos financeiros propiedade da Fundación, de entre os cales destacan especialmente as imposicións a prazo fixo, xeran menos dun 10% do total dos ingresos.

Peso relativo por tipoloxía de activo financeiro

Exercicio
2022
TESOUREIRA
IMPOSICIÓNS A PRAZO FIXO
RENDA FIXA
Exercicio
2021
TESOUREIRA
IMPOSICIÓNS A PRAZO FIXO
Bases de presentación

A metodoloxía empregada por parte da Fundación Amancio Ortega para presentar a información sobre as súas actividades asegura que os datos presentados son veraces e mostran unha información actualizada e completa. Dita metodoloxía está baseada nos seguintes principios básicos:

  • Contidos accesibles e visuais.
  • Información actualizada e íntegra.
  • Contido presentado atendendo á súa relevancia.
  • Información veraz.

Dita información, é elaborada de acordo co marco normativo de información financeira aplicable á Fundación Amancio Ortega, o cal se establece en:

  • O Código de Comercio e a restante lexislación mercantil.
  • O Plan Xeral de Contabilidade e, en particular, as Normas de Adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás Entidades Sen Fins Lucrativos e o Modelo de Plan de Actuación destas Entidades.
  • Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego e desenvolvemento normativo contido no Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, así como, en determinados preceptos, Lei 50/2002, de 26 de decembro, de Fundacións, desenvolvida polo Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro, polo que se aproba el Regulamento de fundacións de competencia estatal.
  • Resto da normativa contable e fiscal española que resulte de aplicación.